Camp FaravidSedan tusentals år har det funnits olika folkgrupper i ett område från Bottenviken upp till Norra Ishavets stränder. De livnärde sig på jakt, fiske och samlande av förnödenheter. Vissa folkgrupper utvecklades till att leva ett nomadliv och så fanns det dem som levde mer stationärt och i större utsträckning förlitade sig på boskap och visst odlande. Men oavsett så har de utvecklats strategier för överlevnad som i stort byggde på att under 3 sommarmånader förbereda sig för 9 månaders vinteröverlevnad för sig själv och sina djur.

Men det senaste århundradet har lett till att allt mer av dessa kunskaper och färdigheter allt mer kommit att falla i glömska och därmed sakta men säkert allt mer försvinner.

Kring 800-talet var en av dessa folkgrupper ett folk som kallats Kväner. Kvänland omnämns bland annat i skalden Egil Skallagrimssons saga. Kvänernas land som sträckte sig från Bottenviken upp till Ishavet leddes av en kung/klanledare kallad Faravid.

Kvänerna och samer m.m. skall ha befunnits sig i fejd med Karelare som härjade och plundrade folkgrupper i s.k. Kvänland.

Kung Faravid skall, enligt sägnerna, i allians med nordmän (vikingar), ledda av Ulf Bjalvesson besegra och kasta ut Karelarna ur Kvänland. Ulf Bjalvesson kallades Kvällulv därför att han troddes nattetid kunna förvandla sig till ulv (varg).

Första gången kämpade Kvänerna och vikingarna mot Karelarna i egna områden för att en andra gång ta striden till Karelarnas egna områden.Denna historia har inspirerat oss till projektet - Camp Faravid. En pltas mitt i vildmarken och mitt i gamla Kvänernas land vid gränsen till Pessinki Naturreservat.

Symbolen Solkorset finns i tornedalsk allmogetradition längs hela Tornedalen. Solkorset finns inristat i forna jakt- och fångstredskap. Liknande solkors, om än med fler detaljer, förekommer ofta även ingraverat i friargåvor såsom skäktbrädor, rockblad, linfästen, bandgrindar etc . Symbolen kan ha inristats i arbetsredskap bara för dekorationens skull, men då den förekommer i exempelvis kruthorn och knivskaft, knivslidor, så kan tanken också ha varit att solkorset för tur, framgång eller bra vägvisning med sig vid jakt eller fångst. Solkorset som symbol passar perfekt för verksamheten i Camp Faravid.

Även om Kvänkungen Faravid och existensen av Kvänland är starkt debatterat så är det odisputerbart att det i området funnits folkgrupper som under århundraden fått utstå beskattning, härjning, plundring och en del krig.

Det är enligt vår mening, att områdets invånare med sin överlevnadsförmåga, då de kallades in i krigstjänst, var grunden till framgångar som vid slaget vid Suomosalmi, under Finska vinterkriget.

Förmågor som lagt grunden till förstklassiga färdigheter i vintertjänst som funnits bland tidigare förband området sedan beredskapsåren. Kunskaper och färdigheter som förvaltas av jägarförband som Jägarskolan - Kiruna, AJB - Arvidsjaur och FJS i Karlsborg fram till 2000-talet.

Camp Faravids syfte är främst att bevara kunskaper och färdigheter för överlevnad i ett subarktiskt område både under höstlika samt extrema vinterförhållanden.

Kurserna och deras upplägg bygger på årtionden av personliga erfarenheter, en hel del färdigheter från militära enheter specialiserade på vinterutbildning. Men främst utnyttjas kunskaper och färdigheter från lokala människors i området.

Utbildningen vid Camp Faravid sker med kvalitativ outdoor materiel. Men som alltid så ligger grunden i materielen från gamla erfarenheter som har hundratals, ja kanske tusentals, år på nacken.

 

 

 

Sidan är under uppbyggnad!

Camp Faravid

Sammanfattning:

Camp Faravid för ödemarksupplägg som ligger vid strömmande vatten och skogar med stor artrikedom. Kontaktuppgifter inkommer 4 kvartalet, 2016.

Sub Arctic Autumn Course (7dagar)

Sammanfattning:

Lär er grundläggande överlevnadsteniker som ger kunskaper och färdighter att verka i ett Sub Arktiskt senhöstklimat.

Basic Winter Course BWC (7 dagar)

Sammanfattning:

Ett utbildningspaket som ger deltagarna grundläggande färdighter för militär överlevnad i ett subarktiskt vinterklimat. Kursen behandlar förberedlser av och hantering av personlig utrustning och förnödenheter, kylskadepaket, marsch med skidor alt snöskor samt olika uppvärmda förläggningstyper vintertid. 

Basic Winter Survival Course BWSC (7 dagar)

Sammanfattning:

En militär överlevnadskurs som ger deltagarna grundläggande färdighter för överlevnad i ett subarktiskt operationsområde. Kursen behandlar marsch med skidor alt snöskor, förläggningsformer, överlevnadstekninker, utökat kylskadepaket, navigering med karta och kompass. Kursen sker till 90 % utomhus i terräng varvid god fysisk förmåga krävs. BWS krävs innan den kurs.